Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de gebruikers van Acteursspot.nl. De gebruiker aanvaardt deze voorwaarden en geeft aan hiermee bekend te zijn.

 

1. Algemeen:

1.1.Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en services die door Acteursspot worden geleverd alsmede op de gesloten overeenkomsten met betrekking tot profielen en abonnementen op de website en op alle overige diensten die door Acteursspot wordt uitgevoerd en/of aangeboden.

1.2. Acteursspot.nl is een marktplaats voor acteurs en opdrachtgevers. Een platform waarmee contact tussen acteur en opdrachtgever gelegd kan worden zonder tussenkomst van derden. Desgewenst kan een opdrachtgever een selectie acteurs via een castingbureau benaderen. Wanneer een acteur een agent heeft, is het de verantwoordelijkheid van de acteur om een opdracht via zijn of haar agent te laten lopen of niet.

1.3. Onder gebruiker wordt verstaan: de acteur, de figurant, het model, de opdrachtgever.

1.4. Voor de figurant en het model gelden dezelfde voorwaarden als voor de acteur.

 

2. De acteur:

2.1. De acteur is verantwoordelijk voor de informatie die hij of zij op zijn of haar profiel plaatst. Acteursspot is te allen tijde gerechtigd foto’s en/of teksten te verwijderen die zij ongepast vindt, zonder opgave van redenen. Van foto’s en/of andere informatie die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen zal melding worden gemaakt bij justitie. In geval van overtreding is Acteursspot gerechtigd een account offline te halen en/of te verwijderen zonder restitutie van abonnementsgelden.

2.2. Het profiel van de acteur zal pas zichtbaar zijn op het moment dat alle vereiste informatie opgegeven is en het profiel door de acteur is geactiveerd. Te allen tijde kan de acteur zijn gegevens updaten en/of het profiel verwijderen.

2.3. De acteur geeft toestemming aan de opdrachtgever en aan Acteursspot om zijn of haar foto’s en/of informatie te delen met derden. De acteur geeft toestemming aan Acteursspot om zijn of haar gegevens op te slaan in de database van Acteursspot en om deze gegevens openbaar te vertonen op de website en de multimediakanalen van Acteursspot, met uitzondering van achternaam, adresgegevens en e-mail. De volledige naam en het e-mail adres zal wel zichtbaar zijn voor de ingelogde opdrachtgevers.

2.4. Het plaatsen van materiaal waarop auteursrecht rust van derden is alleen toegestaan wanneer er toestemming is gegeven door de rechthebbende auteur.

2.5. Het is niet toegestaan om materiaal te publiceren dat tot haat aanzet en/of beledigend is voor anderen, zoals (maar niet beperkt tot) op het gebied van godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid.

2.6. Het is niet toegestaan om te linken naar pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal of deze op Acteursspot te plaatsen.

2.7. Het profiel is zichtbaar voor alle bezoekers van Acteursspot.

2.8. Als gebruiker van Acteursspot geeft de acteur toestemming om benaderd te worden door andere gebruikers van Acteursspot.

 

3. Abonnement:

3.1. Voor de acteur zijn er twee abonnementsvormen: Een gratis Plus-abonnement, een Pro-abonnement. Voor de opdrachtgever is alleen een gratis abonnement beschikbaar.

3.2. Een Plus-abonnement geldt voor onbepaalde tijd en is direct opzegbaar door de gebruiker als ook door Acteursspot door het account te verwijderen. Het Pro-abonnement heeft een duur van 12 maanden en wordt verlengd nadat een nieuwe betaling is voldaan, voorafgaande aan de verloopdatum van het lopende abonnement.

3.3. Na aanmelding op Acteursspot.nl ontvangt de aanmelder een e-mail met daarin een bevestigingslink. Deze link bevestigt de aanmelding en verwijst door naar de pagina met daarop de twee abonnementskeuzemogelijkheden. Bij het kiezen van een abonnementsvorm wordt de aanmelder doorgestuurd naar Mollie.nl, die namens Acteursspot de betalingsopdracht uitvoert via iDEAL. Na betaling is de aanmelder een gebruiker en kan de gebruiker inloggen en gebruik maken van het profiel en de website zoals omschreven bij de abonnementsvorm die is gekozen. Een aanmelder die voor het Plus-abonnement kiest kan na bevestiging van de keuze direct inloggen en gebruik maken van het profiel en de website zoals omschreven is bij de abonnementsvorm die is gekozen.

3.4. Acteursspot behoudt zich het recht voor om periodiek de abonnementsgelden te wijzigen. Gewijzigde abonnementsgelden zijn van toepassing op nieuw te sluiten abonnementen en bij verlenging van lopende abonnementen.

3.5 . De overeenkomst tussen de gebruiker en Acteursspot wordt direct na aanmelding aangegaan en ook uitgevoerd, waardoor de gebruiker geen beroep kan doen op het herroepingrecht op grond van de Wet op afstand, artikelen 7:46a van het Burgerlijk Wetboek.

3.6. Na aanmelding wordt het e-mailadres van de gebruiker de gebruikersnaam en kiest de gebruiker zelf een wachtwoord waarmee de gebruiker gerechtigd is gebruik te maken van de database zoals omschreven is bij de gekozen abonnementsvorm.

3.7. Voorafgaand aan het verlopen van een abonnementsperiode krijgt de acteur een melding dat zijn of haar abonnement zal verlopen. Dit geeft de acteur de tijd om voor het einde van de termijn het abonnement te verlengen. Acteursspot werkt zonder opzegtermijn. Een acteur kan zijn of haar abonnement te allen tijde zelfstandig verwijderen. Bij het verwijderen van het account is het abonnement opgezegd en worden eveneens alle door de acteur ingevoerde gegevens en materiaal direct verwijderd. Opzeggen vóór verloop van de termijn geeft geen recht op restitutie van abonnementsgelden.

3.8. Wanneer niet vóór het einde van de lopende termijn een nieuwe betaling is voldaan wordt het profiel automatisch omgezet in een basis-abonnement.

3.9. De gebruiker met een basis-abonnement hoeft niets te doen. Dit abonnement blijft geldig en is te allen tijde door de gebruiker en door Acteursspot te verwijderen.

3.10. Acteursspot is gerechtigd het abonnementsgeld te wijzigen. Acteursspot dient een abonnementstariefwijziging duidelijk kenbaar te maken op de betalingspagina.

 

4. De opdrachtgever:

4.1. Een abonnement voor een opdrachtgever is gratis.

4.2. De opdrachtgever is na goedkeuring door Acteursspot gerechtigd gebruik te maken van Acteursspot.nl.

4.3. De opdrachtgever is niet gerechtigd Acteursspot.nl voor enig ander doel te gebruiken dan het doel waarvoor Acteursspot bedoeld is.

4.4. Het is niet toegestaan voor de gebruikers om de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen.

4.5. Acteursspot is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor informatie die een opdrachtgever op Acteursspot.nl plaatst.

4.6. Het is de gebruiker niet toegestaan ongewenste reclameboodschappen te plaatsen en/of te versturen via Acteursspot.

4.7. Acteursspot is te allen tijde gerechtigd beeldmateriaal en/of teksten die zij ongepast vindt te verwijderen zonder opgave van redenen. Van foto’s en/of andere informatie die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen zal melding worden gemaakt bij justitie. In geval van overtreding kan Acteursspot te allen tijde een account offline halen en/of verwijderen.

4.8. De opdrachtgever kan de door hem of haar gemaakte groepen delen met derden. De opdrachtgever mag niet zonder toestemming van de acteur zijn of haar foto’s en/of informatie kopiëren en/of delen met derden voor andere doeleinden dan waarvoor Acteursspot bedoeld is.

 

5. Bemiddeling:

5.1. Acteursspot bemiddelt niet tussen acteur en opdrachtgever.

5.2. Acteursspot is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gemaakte afspraken tussen een acteur en een opdrachtgever.

5.3. Acteursspot is niet aansprakelijk voor het wel of niet nakomen van gemaakte afspraken tussen de acteur en de opdrachtgever.

 

6. Niet-geregistreerde bezoeker:

6.1. Een niet-geregistreerde bezoeker van Acteursspot.nl kan beperkt gebruik maken van Acteursspot.nl.

6.2. Een niet-geregistreerde bezoeker heeft geen toegang tot contactgegevens van acteurs.

 

7. Castingoproepen:

7.1. Acteursspot is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van auditie- en/of casting-oproepen en/of andere oproepen van welke aard dan ook die geplaatst zijn op Acteursspot.

7.2. Oproepen die misleidende informatie bevatten en/of met verkeerde bedoelingen geplaatst zijn, zullen onherroepelijk worden verwijderd.

7.3. Het plaatsen van materiaal waarop auteursrecht rust van derden is alleen toegestaan wanneer er toestemming is gegeven door de rechthebbende auteur.

7.4. Het is niet toegestaan om materiaal te publiceren dat tot haat aanzet en/of beledigend is voor anderen, zoals (maar niet beperkt tot) op het gebied van godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid.

7.5. Het is niet toegestaan pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal op Acteursspot te plaatsen dan wel hiernaar te linken of te verwijzen.

 

8. Aansprakelijkheid:

8.1. Acteursspot is niet aansprakelijk voor misgelopen communicatie en/of mogelijk misgelopen opdrachten op momenten dat, op welke manier dan ook, de website Acteursspot.nl niet bereikbaar is voor de gebruiker.

8.2. Acteursspot is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie die opgegeven is door de gebruiker in welke vorm dan ook.

8.3. Acteursspot is niet aansprakelijk voor het door overmacht niet bereikbaar zijn en/of offline zijn.

8.4. Alle gegevens op Acteursspot zijn eigendom van Acteursspot. Zonder toestemming van Acteursspot mogen er geen foto’s en/of ander beeldmateriaal en teksten worden gekopieerd.

8.5. Acteursspot is niet aansprakelijk voor datgene wat er door een acteur en/of opdrachtgever is geplaatst op Acteursspot.

8.6. Acteursspot is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor gemaakte afspraken tussen gebruikers van Acteursspot.

8.7. Acteursspot is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de handelingen en/of bedoelingen van de gebruiker in welke aard dan ook.

8.8. Acteursspot wordt door de gebruiker gevrijwaard van schade voortkomend uit informatie en/of materiaal die geplaatst en/of toegevoegd is op Acteursspot.nl.

8.9. Acteursspot is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het verlies van gegevens door storing op de website.

 

9. Acteursspot:

9.1. Acteursspot is gerechtigd informatie geplaatst door Acteursspot op Acteursspot.nl, te verwijderen en/of aan te passen zonder opgave van redenen en zonder daar kenbaarheid aan te geven . Hieronder wordt verstaan: het aanpassen en/of veranderen van de vormgeving, het design, de teksten en/of het beeldmateriaal.

9.2. Acteursspot is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de Algemene voorwaarden. In dat geval zal Acteursspot dit aan haar gebruikers kenbaar maken.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 02-10-2013 bij de Kamer Van Koophandel Alkmaar onder nummer 37129651

 

Acteursspot │ Kamer van Koophandelnummer: 37129651 │ BTW nummer NL.18.44.61.777.B01


wachten..

SSL security © acteursspot.nl 2013 - 2023 | Design: aaa-design.nl | Techniek: paqqa!